Kontakt: 031 593 01401/ 511 34 44(Pon. - Pet. 8:00 - 16:00)

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

1. Poslovanje

Družba ZIEGLER STUDIO d.o.o. (v nadaljevanju ZIEGLER) prodaja in dobavlja izdelke izključno po teh splošnih pogojih poslovanja, v kolikor ni pri posameznih izdelkih vnaprej pisno določeno drugače. Morebitna odstopanja od teh splošnih pogojev poslovanja veljajo samo na podlagi pisnega dogovora.

 

2. Mere, obsegi in teža

Podatki o merah, težah, lastnostih, nosilnosti in zmogljivosti izdelkov v našem katalogu, ustrezajo splošnim normam in veljajo toliko časa, dokler jih pisno ne spremenimo. Navedeni podatki lahko malenkostno odstopajo od dejanskih vrednosti. Pridržujemo si pravico do sprememb glede ponudbe in popravkov zaradi tiskovne napake.

 

3. Cene

VSE CENE V KATALOGIH SO BREZ DAVKA NA DODANO VREDNOST (DDV) V EVRIH. Morebitno povišanje cen na trgu, lahko spremeni cene v katalogu. V kolikor ni velikih sprememb na trgu, veljajo cene toliko časa, kolikor je veljaven katalog. Spremembe zaradi nepredvidenih dogodkov so možne,  zato so za nas obvezujoče cene navedene v ponudbi ali potrditvi naročila. Pridržujemo si pravico zahtevati predplačila ali plačila ob prevzemu blaga. V primeru izrednega povišanja cen na trgu surovin, si pridržujemo pravico do spremembe cen v katalogu brez predhodnega obvestila. Z izidom novega kataloga prenehajo veljati vse cene starega kataloga.

 

4. Embalaža

Trudimo se, da ohranjamo nizke stroške embaliranja, ter embalaža nudi zadostno zaščito izdelkov in je prijazna okolju. Pri izdelkih, kjer ni nujno potrebna embalaža, te ne uporabimo. Uporabljamo folije in kartone, ki so neoporečni in reciklažni.

 

5. Dobavni rok

Dobavni rok se smatra od dneva prevzema naročila, do predaje blaga kupcu. Okviren dobavni rok izdelkov je naveden na ponudbi. Če ni posebej dogovorjeno in z naše strani pisno potrjeno, izpolnitev naše obveznosti v določenem roku ni bistven sestavni del pogodbe. Zaradi periodične proizvodnje in sprejema naročil lahko pride do odstopanja pri dobavni rokih. Dobavni roki ne veljajo za naročila večjih količin. Ob morebitnih zamudah prevzemamo odgovornost le v primeru lastne malomarnosti. Za zamude  dobaviteljev, izrednih okoliščinah, višjih sil, ipd., ne prevzemamo odgovornosti.

 

6. Ponudba in pogodba

Ponudba v katalogu je neobvezujoča, in šele z našo pisno ponudbo in ob naročilu kupca po tej ponudbi, pogoji v katalogu preidejo v obvezujoče pogodbeno razmerje. V primeru razlik med vašim naročilom in našo ponudbo, vas prosimo da nas v roku 3 delovnih dni obvestite, da popravimo oz. storniramo naročilo. V kolikor tega ne storite, je naročilo potrjeno z vaše strani in za kasnejše reklamacije ne moremo zagotoviti uspešne rešitve.

 

7. Vračilo blaga, reklamacija

Obvezujemo se, da stranka lahko vrne blago v roku 14 dni po prejemu blaga. Blago mora biti nepoškodovano / neuporabljeno in v originalni embalaži. Za vračilo blaga prosimo, da stopite v stik z našo servisno službo 01/ 511 3 444. Vračilo ne velja za izdelke naročene po posebnih pogojih izdelave, barve, ipd., ter za blago po izrednih cenah (npr. količinski popust).

 

8. Lastniški pridržek

Pridržujemo si pravico, da je vse izročeno blago v lasti družbe ZIEGLER, do popolnega plačila blaga. V primeru neuspešnega opominjanja, si pridržujemo pravico izdano blago zahtevati nazaj na stroške kupca. Kupec je dolžan na našo zahtevo na lastne stroške vrniti blago oz. po predhodni najavi pripraviti blago za prevzem. Kupec pred popolnim plačilom ne bo prodal blaga tretji osebi, razen če tudi tretja oseba sprejme lastniški pridržek družbe ZIEGLER. Kupec bo na prvi poziv družbe ZIEGLER, nemudoma in na lastne stroške pri notarju overil svoj podpis na dokumentu, ki potrjuje ta lastniški pridržek. Kupec bo družbo ZIEGLER nemudoma pisno obvestil o morebitni insolventnosti kupca in o morebitnih predlogih za izvršbo tretjih proti premoženju kupca.

 

9. Predelovalna klavzula

S predelovanjem in dograjevanjem izdelka, ki je predmet lastninskega pridržka in za nas kot dobavitelja, ne nastanejo nobene obveznosti. Če kupec pred popolnim plačilom predela blago tako, da nastane nova stvar, kakor tudi če pri predelavi pride do neločljive povezave z blagom tretjih, postane družba ZIEGLER solastnica na stvari s sorazmernim lastniškim deležem na novo nastali stvari.

 

10. Način plačila

Pridržujemo si pravico po lastni presoji zahtevati različne plačilne pogoje. Plačilni pogoji so dogovorjeno v pisni obliki v ponudbi. Pridržujemo si pravico zahtevati zavarovalne instrumente (na primer bančno garancijo), kot zavarovanje plačila v pisno dogovorjenem roku. Popust je možen le pri izdelkih in ne velja za embalažo, transport ali montažo. V primeru plačila po zapadlosti računa, lahko zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

 

11. Montaža

Če je dogovorjena montaža, jo izvedemo po vnaprej dogovorjenih veljavnih pisnih pogojih. Imamo pravico do vključevanja podizvajalcev. Cena montaže je dana po predhodni ponudbi in se lahko obračuna skupaj ali ločeno.

 

12. Dobava

Stroški dostave blaga kupcu niso vključeni v ceno izdelka in se zaračunajo kupcu. Stroški dostave so dani po predhodni pisni ponudbi in pogojih. Izvede jo podjetje ZIEGLER, ki ima pravico do vključevanja podizvajalcev.

V primeru da prevzem blaga s strani naročnika ni možen zaradi posebnih zahtev (npr.: objekt v gradnji), se blago delno obračuna, ostala razlika pa je plačljiva takoj po izpolnitvi naročila. Pri zamujanju prevzema blaga, se ob izpolnitvi naročila, podaljša garancijski rok za časovni interval zamude. Kot potrdilo oz. dokaz o zamudi, je potrebno predložiti pisno potrdilo s strani naročnika.

Točni in pravočasni podatki so osnovni del, da na podlagi našega prodajnega procesa pripravimo uspešno odvijanje posla ali projekta. V kolikor dobava ni možna na želeno lokacijo, vam lahko blago skladiščimo do 3 dni brezplačno v skladišču prevoznega podjetja. Prosimo vas za razumevanje, da v primeru podaljšanega skladiščenja, obračunavamo skladiščenje po veljavnem ceniku prevoznega podjetja. Podaljšano skladiščenje lahko traja največ 14 dni.

 

13. Transport

S predajo blaga kupcu je izpolnjen in zaključen prodajni postopek, in se vsa odgovornost prenese na kupca. Za kritje tveganja lahko za vas sklenemo zavarovanje blaga pri prevozniku. Storitev zavarovanja blaga dodatno zaračunamo. V kolikor zavarovanje želite, na to opozorite ob naročilu.  Pri prevzemu je kupec dolžan preverite blago. Pri poškodbah nastalih pri transportu prosimo spoštujte pravila napisana na dobavnici in takoj o tem obvestite našo službo. V nasprotnem primeru reklamacij ne upoštevamo. V primeru, da se pri naročilu zelo razlikujejo dobavni roki, vam naročeno blago dobavljamo po delih, tako boste hitreje dobavljivo blago prejeli prej, ostalo kasneje.

 

14. Garancija

Za vse naše izdelke jamčimo z 2 letno garancijo na kvaliteto. Za naravne materiale, kot na primer les, jamčimo z 1 letno garancijo ob pogoju, da se les vzdržuje skladno z navodili, glejte »Navodila za vzdrževanje lesa« v nadaljevanju. Poškodbe, ki nastanejo zaradi vremenskih vplivov iz naslova pomanjkljivega vzdrževanja, nepravilnega ravnanja ali vandalizma ne bodo priznane in za njih ne prevzemamo odgovornosti. V izrednih primerih npr. za jeklene konstrukcije dajemo 5 letno garancijo. Ta garancija velja le s pisno izjavo podjetja E. ZIEGLER Metallbearbeitung AG. Ugotovljene napake je potrebno javiti v pisni obliki v roku 7 dni po dobavi, skrite napake pa v 7 dneh po ugotovitvi.  V primeru napak vam nudimo brezplačno popravilo ali zamenjavo blaga, v primernem roku. Nadaljnji zahtevki so izključeni, razen v primeru našega naklepa ali hude malomarnosti.

 

15. Jamstvo za izdelke

Za terjatve s strani kupca zaradi kršitve prometnih oz. drugih predpisov povezanih z odškodninsko odgovornostjo so izključene. Razen v primeru, ko kršitve temeljijo na dokazanem malomarnem ravnanju prodajalca.

 

16. Varovanje podatkov

Stranka nam izrecno dovoljuje shranitev, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki jih je dala na razpolago družbi ZIEGLER. Družba ZIEGLER se zavezuje, da bo osebne podatke varovala v skladu z »Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)« in jih bo obdelovala in uporabljala zgolj v zvezi s uresničevanjem pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja ter za oglaševalske in marketinške namene.

 

17. Pristojno sodišče

Velja izključno pravo Republike Slovenije, z izjemo pravil o mednarodnem zasebnem pravu ter z izjemo Konvencije Združenih Narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. V primeru nesoglasij iz pogodbenega razmerja je pristojno izključno Okrožno sodišče v Ljubljani.

 

18. Razno

Razveljavitev posameznih delov prodajnih pogojev prodaje, dobave in plačila v celoti ali delno, ne vpliva na veljavnost ostalih pogojev ter določil pravnega posla v celoti.

 

 

 

Navodila za vzdrževanje lesa

ZA NATANČNA NAVODILA POVPRAŠAJTE PRI ZIEGLERJU!

 

Uvod

Za ohranitev estetskih in koristnih lastnosti, je pomembno, da upoštevate naslednja navodila, da se s tem prepreči prezgodnje propadanje lesa.

 

Hranite urbano opremo lepo, čisto in jo redno čistite z razredčenim blagim detergentom in nato sperite z čisto vodo in obrišite s suho krpo. Periodično  preverjajte lesene površine in jeklena ogrodja in če se zaznajo znaki poškodb, popravite napake skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja. Uporaba kemičnih topil za čiščenje lesenih in kovinskih delov je prepovedana!

 

Klima

Urbana oprema na prostem je izpostavljena najbolj ekstremnim pogojem. K pospešenem propadanju opreme pripomoreta dva glavna vpliva:

-  atmosferski vplivi, izpostavljenost atmosferskim vplivom: dež, sonce (UV) in veter.

- uporaba in vandalizem, mehanske obremenitve uporabnikov in vandalizem

 

Intervali vzdrževanja

Intervali vzdrževanja so odvisni od vremenskih vplivov, obremenitve in barvnega odtenka. Svetle barve zahtevajo bolj pogosto vzdrževanje. Pogostost oljenja lesa se izvaja po potrebi, glede na lokacijo, intenzivnost vremenskih vplivov, obremenitve, vandalizma, vrste lesa, vlažnost lesa, stanje lesa. Na splošno je potrebno ponovno nanesti olje v trenutku, ko lesena površina postane mat in padavine ne ostanejo več na površini v obliki kapljic, ampak se začnejo vpijejo v les.

 

Oljenje izvedemo minimalno 2x letno, spomladi in jeseni.

Po potrebi dodatna oljenja še 1x - 2x letno.

POZOR: Ob nakupu nove opreme priporočamo prvi nanos olja v roku 1 meseca po pričetku uporabe izdelka.

 

POZOR: Po namestitvi izdelka, se v prvih nekaj tednih lahko izloča smola, ki lahko začasno spremeni barvo lesa ali se izteka na talno površino pod urbano opremo. To je povsem naraven proces in ga ni mogoče preprečiti. Izločanje je potrebno upoštevati v primeru montaže opreme na dekorativne talne površine. Izcejanje smole se lahko v večini odpravi z izpiranjem lesa z vodnim curkom pod pritiskom. Proizvajalec ali dobavitelj ne more prevzeti nobene odgovornosti v primeru nastale škode pri izločanju smole. Proces ne more biti predmet reklamacije!

 

POSTOPEK VZDRŽEVALNEGA POSEGA

Postopek izvajamo ob primernih temperaturnih in vremenskih vplivih. Brez dežja in vlage vsaj 2-5 dni pred posegom. Les mora biti ob posegu suh. Temperatura med 10 – 20°C. Po postopku brez dežja vsaj 2 dni.

 

1. Čiščenje

a) Splošno čiščenje – mlačna voda z razredčenim blagim detergentom

b) Zahtevno čiščenje – v hujših primerih onesnažene površine priporočamo pranje z visokotlačnim čistilcem na vodo

 

2. Odprava površinskih poškodb

a) Poškodbo saniramo z brušenjem z brusilnim papirjem

b) Površino dobro očistimo (odstranimo prah od brušenja)

 

3. Nanos olja

a) Olje nanesemo na les

b) Pustimo da se vpije

c) Olje, ki je ostalo na površini razmažemo

d) Pustimo da se vpije in posuši

e) Ostanek olja obrišemo s krpo

Postopek nanašanja, točka 3. a) do e) ponovimo še enkrat naslednji dan.

Za priporočljiva olje vprašajte pri Zieglerju.